လက်မှတ်များ -, Ltd. အနာဂတ်ကို Creative နည်းပညာကုမ္ပဏီလီမိတက်