ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ

എൽഇഡി വേഷവിധാനങ്ങൾ

ഫൈബർ ഓപ്റ്റിൿ വേഷവിധാനങ്ങൾ

ആക്സസറീസ്

DIY ഫിറ്റിംഗുകളും

 • WL-0239(10)
 • WL-194-A5
 • WL-217-06
 • 0179-5
 • WL-(195)-A-10
 • WL-0225 (2)
 • WL-0183-5
 • WL-0194-5
 • 149-1
 • WL-256-7
 • WL-256-4
 • WL-(194)B-2
 • WL-1000-1
 • 254-9
 • 198-10
 • WL-0174-1
 • WL-0163-10
 • WL-0153-2
 • wl-0132-6
 • 176-1
 • ഞാനും-൦൧൭൮-൧
 • 138-3jpg
 • WL-0182-9
 • 212-5
 • 258-1
 • 214
 • WL-039-(1)
 • WL-0152(11)
 • 2
 • WL-(252)-2
 • WL-0130-7
 • 263-6
 • 192-5
 • 0192-5
 • 187-5
 • WL-0185-1
 • 160-5
 • WL-P067-9
 • WL-0232-5
 • WL-0109-2
 • WL-0157 led robot
 • ഞാനും-൦൧൨൪-൬
 • WL-(143)-5
 • WL-142-1
 • WL-042-4
 • 143-1
 • WL-032-2
 • ഞാനും-10
 • WL-055 LED stilts dresses 4
 • 22-7
 • SONY DSC
 • ഞാനും-൦൫൫-൨
 • ഞാനും-൦൫൬-൧
 • 189-2
 • 173-8
 • 190-2
 • WL-0186-4
 • ഞാനും-൦൩൬-൨
 • 236-5
 • WL-08
 • WL-0106(5)
 • 205-2
 • ഞാനും-൦൨൧൦-൧
 • WL-0145 (2)
 • WL-0211-03
 • 4
 • ഞാനും-൦൮൯-൫
 • 140-1
 • 145-4
 • ഞാനും-൦൭൮-൨
 • 2
 • 158-1
 • 159-2
 • WL-129
 • 156-4
 • 2
 • 144-1
 • ഞാനും-൦൬-൩
 • WL-06-5
 • 206-2
 • എൽഇഡി വിവാഹവസ്ത്രം
 • ഞാനും-06
 • WL-011 (7)
 • wl-09 (4)
 • WL-064-2
 • WL-0155-9
 • ഞാനും-൦൬൯
 • ഞാനും-൦൬൩-൨
 • ഞാനും-൦൬൦-൧
 • WL-012
 • WL-041-10
 • WL-0207-9
 • ഞാനും-൦൬൨-൧
 • ഞാനും-017
 • ഞാനും-19
 • ഞാനും-൦൭൭-൧
 • ഞാനും-20
 • WL-015 (7)
 • 172b(6)
 • 10
 • ഞാനും-൦൨൨൮-൬
 • 1
 • WL-0260(1)
 • 264-9
 • 252-2
 • 0255 (2)
 • WL233-1
 • WL-(204)-9
 • 262-10
 • WL-36 (4)
 • 161-1
 • WL-0195
 • WL-0194-5
 • 149-1
 • WL-0241
 • WL-0240 (5)
 • WL-0224 fiber optic costume
 • WL-0237-1
 • WL-0174-1
 • ഞാനും-൦൧൭൮-൧
 • WL-0238 (9)
 • WL-0234 fiber optic clothing 1
 • WL-0242
 • WL-(252)-2
 • 263-6
 • ഞാനും-൦൧൨൪-൬
 • WL-0146-3
 • ഞാനും-10
 • ഞാനും-൦൨൦൦-൫
 • ഞാനും-൦൭൫-൪
 • 168
 • 169-3
 • 208-4jpg
 • 2
 • ഞാനും-൦൩൬-൨
 • 191-1
 • 236-5
 • ഞാനും-൦൧൭൭-൩
 • 4
 • WL-150-4
 • WL-233-3
 • 03-6
 • 1
 • 4
 • 3
 • 4
 • WL-06-5
 • 199-5
 • 193-2
 • WL-011 (7)
 • WL-012
 • ഞാനും-൦൪൮-൧
 • ഞാനും-൦൬൫-൧
 • 3
 • ഞാനും-൦൧-൨
 • ഞാനും-൦൪൦-൨
 • 037-1
 • 172b(6)
 • lion
 • WL-0185-1
 • 160-5
 • WL-0136(6)
 • ൬൦൦ക്സ൮൦൦
 • 175-9
 • ഞാനും-൦൨൨൮-൬
 • 47-5
 • mmexport1484708211147
 • 84-3
 • 162-2
 • WL-0137(3)
 • WL-0134
 • 171B-4
 • 171A-2
 • 171C-1
 • 171D-6
 • 1560588967896060
 • 171F-1
 • 02-3
 • 线2
 • 32
 • 04
 • 32
 • 04
കൂടുതൽഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

നിയന്ത്രണ സോഫ്റ്റ്വെയർ

ലളിതമായ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രകാശമേറിയ വസ്ത്രങ്ങൾ നിയന്ത്രണ സോഫ്റ്റ്വെയർ

 • The software is specially developed by Hunan Future Creative Technology Co., Ltd. for LED & fiber opotic costume, it is very simple and easy to understand & operate.The important is the synchronous speed is very accurate,it can edit hundreds sets of different types of luminous costumes at once, also can ചേർക്കുന്നതിന് music with costumes at the same time in the simulation mode to edit  the lighting effects you want very clearly.It supports three types of controllers:(a) ordinary SD card controller (b)433 wireless synchronous controller (c) 2.4G wireless synchronous controller.Also the software supports online control or offline control.
网站 图 2

 • കൂടുതൽസർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ

  • 10
  കൂടുതൽഫാക്ടറി ഷോ