ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ

എൽഇഡി വേഷവിധാനങ്ങൾ

ഫൈബർ ഓപ്റ്റിൿ വേഷവിധാനങ്ങൾ

ആക്സസറീസ്

DIY ഫിറ്റിംഗുകളും

 • WL-0239(4)
 • 0255 (2)
 • WL-0223
 • WL-0232-5
 • ഞാനും-൦൧൩൮-൧
 • WL-0225 (2)
 • WL-0183-3
 • WL-0163-10
 • 0179-5
 • WL-0153-2
 • wl-0132-6
 • WL-0194-5
 • ഞാനും-൦൧൭൮-൧
 • WL-0149-5
 • ഞാനും-൦൫൫-൨
 • 192-5
 • 0192-5
 • WL-0185-1
 • 176-1
 • WL-P067-9
 • WL-0130-7
 • WL-0109-2
 • WL-0157 led robot
 • WL-0145
 • ഞാനും-൦൨൨൮-൬
 • WL-055 LED stilts dresses 4
 • ഞാനും-൦൫൬-൧
 • WL-0182-9
 • ഞാനും-൦൧൭൪-൬
 • 1
 • ഞാനും-10
 • 0152-4
 • ഞാനും-൦൧൨൪-൬
 • 2
 • WL-0106
 • ഞാനും-൦൨൧൦-൧
 • 190-5
 • ഞാനും-൦൩൬-൨
 • WL-0186-4
 • 160-5
 • ഞാനും-൦൩൨-൧
 • 205-2
 • 189-1
 • WL-0211-03
 • 4
 • 140-1
 • 143-1
 • WL-08-1
 • ഞാനും-൦൮൯-൫
 • ഞാനും-൦൭൮-൨
 • WL-022A-5
 • 2
 • 158-1
 • 2
 • 159-2
 • 156-4
 • 144-1
 • 206-2
 • എൽഇഡി വിവാഹവസ്ത്രം
 • ഞാനും-06
 • ഞാനും-൦൬-൩
 • WL-07 (5)
 • WL-011 (7)
 • wl-09 (4)
 • ഞാനും-൦൬൩-൨
 • WL-0207-9
 • ഞാനും-൦൬൦-൧
 • WL-0172-1
 • WL-012
 • ഞാനും-൦൭൭-൧
 • ഞാനും-൦൬൯
 • ഞാനും-൦൬൨-൧
 • ഞാനും-017
 • WL-041-10
 • WL-015 (7)
 • ഞാനും-20
 • WL-049 (1)
 • ഞാനും-18
 • ഞാനും-19
 • WL-0240
 • WL-0241
 • WL-0242
 • WL-0238 (9)
 • WL-0239(4)
 • 0255 (2)
 • WL-0224 fiber optic costume
 • WL-0237-1
 • WL-0223
 • WL-0234 fiber optic clothing 1
 • WL-0195
 • WL-0194-5
 • ഞാനും-൦൧൭൮-൧
 • WL-0149-5
 • 161-1
 • ഞാനും-൦൨൦൦-൫
 • WL-0146-3
 • ഞാനും-൦൧൭൪-൬
 • ഞാനും-10
 • ഞാനും-൦൧൨൪-൬
 • ഞാനും-൦൧൭൭-൩
 • 191-1
 • ഞാനും-൦൭൫-൪
 • 2
 • ഞാനും-൦൩൬-൨
 • 199-4
 • 1
 • 4
 • 3
 • 193-2
 • 4
 • 4
 • 03-6
 • WL-07 (5)
 • WL-011 (7)
 • WL-0172-1
 • ഞാനും-൦൧-൨
 • WL-012
 • 3
 • ഞാനും-൦൬൫-൧
 • ഞാനും-൦൪൮-൧
 • 037-1
 • ഞാനും-൦൪൦-൨
 • WL-0185-1
 • ഞാനും-൦൨൨൮-൬
 • WL-0186-4
 • 160-5
 • 02-3
 • ൬൦൦ക്സ൮൦൦
 • 05
 • 04
കൂടുതൽഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

നിയന്ത്രണ സോഫ്റ്റ്വെയർ

ലളിതമായ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രകാശമേറിയ വസ്ത്രങ്ങൾ നിയന്ത്രണ സോഫ്റ്റ്വെയർ

 • സോഫ്റ്റ്വെയർ ഹുനാൻ ഫ്യൂച്ചർ ക്രിയേറ്റീവ് ടെക്നോളജി കോര്പറേഷന് ലിമിറ്റഡ് മാത്രമായി ഉജ്ജ്വലമായ വസ്ത്രങ്ങൾ വേണ്ടി വികസിപ്പിക്കാനും, അത് വളരെ ലളിതമായ മനസ്സിലാക്കാനും & ഓപ്പറേറ്റ് എളുപ്പമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സമന്വയിപ്പിച്ച വേഗത വളരെ കൃത്യമാണ്, അത് ഉജ്ജ്വലമായ വസ്ത്രങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത തരം നൂറുകണക്കിന് സെറ്റുകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒരിക്കൽ, കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക്  ചേർക്കുന്നതിന് music and costumes at the same time in the simulation mode very clear editing program on costumes effects what you want.It supports three types of controllers:(a) ordinary SD card controller (b)433 wireless synchronous controller (c) 2.4G wireless synchronous controller.Also the software supports online control or offline control.
网站 图 2

 • കൂടുതൽസർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ

  കൂടുതൽഫാക്ടറി ഷോ